Inschrijvingsformulier

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat 
de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:
ID-kaart of het trouwboekje of het geboortebewijs of een identiteitsstuk van het kind 
zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …

 

 • Inschrijvingen van nieuwe leerlingen gebeuren in de lagere school, liefst na een telefonische afspraak

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs 
moet de leerling 6 jaar zijn  voor 1 januari van het lopende schooljaar. 

Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. 

Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2010 – 2011 onderstaande regeling :

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs 
moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. 

Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar,

moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen :

 1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
  kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

 2. voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt.  
  De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast.  
  Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen

 3. beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling
  uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. 

Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven 
in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uit maken van het Nederlandse taalgebied.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, 
op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef.

Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan, enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB - begeleiding.

Voor meer inlichtingen over de mogelijkheid tot weigeren 
kan U terecht op het CLB - centrum.