Leerlingenzorg

Om onze leerlingen te motiveren willen we werken op drie vlakken:
  • autonomie: “ik kan kiezen en plannen.”
  • verbondenheid: “ik hoor erbij!”
  • competentie: “ik ben trots, ik kan het zelf”   

Zorgpiramide

De ondersteuning die wij daarbij willen bieden, is als volgt opgebouwd: van een brede basiszorg voor elke leerling naar een smalle top voor die leerling met een specifieke, individuele nood. Daarbij willen we het begrip zorg niet verengen tot leerproblemen of -stoornissen.

Wat betekent deze zorgpiramide concreet voor onze school?

Dat proberen we hier kort te duiden. De drie puntjes waarmee elke opsomming eindigt, geven aan dat een zorgverhaal eigenlijk nooit eindigt. Zij staan ook voor de inbreng van onze partners in het zorgverhaal, in de eerste plaats ouders en leerlingen.

We zetten er actief op in om van onze leerschool ook een warme leefschool te maken. Welbevinden zien wij als een voorwaarde tot en een gevolg van goed functioneren. Talrijke activiteiten vullen het vaste lessenrooster aan. Interpersoonlijke omgang met en tussen alle partners van de school beschouwen wij als cruciaal. Sociale cohesie en persoonlijke weerbaarheid gaan hand in hand. Zij vormen de stam waarop de vele opvoedende taken van een school geënt worden.

Onder basiszorg verstaan wij ook algemene preventie. Daarbij zetten we in op de directe of indirecte behandeling van allerlei thema’s. Doelstelling daarbij is dat onze leerlingen bewuster in de wereld met al zijn uitdagingen en vragen staan. De cel leerlingenbegeleiding biedt daarbij als overkoepelende werkgroep op verschillende domeinen ondersteuning op het preventieve vlak. Dit vertaalt zich in verschillende initiatieven en aspecten: ondersteuning van leraren, aandacht voor leren leren, hoogbegaafdheid en #HELP (werkgroep rond digitale zorg).

Structuren en specifieke maatregelen die gericht zijn op concrete zorgvragen, situeren zich op het niveau van verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. De begeleiding en ondersteuning situeert zich op schoolniveau maar we kunnen ook samenwerken met externe partners.

Basiszorg

We besteden extra aandacht aan een geleidelijke overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs. Organisatorische maatregelen zoals eigen reftertijd, een eigen speelplaats, coördinator, leerlingensecretariaat en ondersteunend personeel in combinatie met specifieke projecten zoals een onthaaldag, klasdag en projectdag maken dat onze jongsten snel hun weg vinden. Ook zetten we in de eerste graad sterk in op leren leren.

In alle jaren en in het bijzonder in de keuzejaren 2 & 4 SO focussen we op een goed begeleid keuzeproces. Door initiatieven zoals keuzedossiers, oudercontacten en infomomenten door CLB en directie brengen we de leerling, zijn ouders en de school in dialoog samen.

De klassenleraar vormt de centrale schakel in ons zorgconcept. Doordat hij of zij in regel dagelijks in de klas komt en ook alle klassenactiviteiten begeleidt, kan hij of zij een goede vertrouwensband met zijn of haar leerlingen opbouwen. De klassenleraar vormt voor ouders ook het eerste aanspreekpunt. Een vlotte communicatie vormt voor de school een prioriteit.

Het zorgteam, dat bestaat uit directie, CLB, zorgcoördinator en leerlingenbegeleiders, coördineert de leerlingenbegeleiding. In een wekelijkse vergadering worden alle leerlingen met een specifieke zorgvraag besproken, wordt actie bepaald en opvolging georganiseerd. Zo lukt het ons om kort op de bal te spelen. Ook de deelwerkgroepen hoogbegaafdheid en #HELP werken rond individuele zorgvragen.

Voor leerlingen waarvoor verhoogde zorg nodig is, wordt in samenspraak met de ouders en het CLB een begeleidingsplan opgesteld. Door specifieke ondersteuningsmaatregelen proberen we de impact van een leerstoornis of andere zorg op een leertraject zo goed mogelijk op te vangen.

Door niet enkel in te zetten op samen leren maar ook op samen leven proberen we problemen als pesten te voorkomen. Als dit toch gebeurt, hanteren wij als school de No Blame-methode. Daarbij ligt de focus, eerder dan op de feiten, op empathie, groepsaanpak en probleemoplossing.

Uitbreiding van zorg

De school werkt samen met het Vrij Centrum Voor Leerlingenbegeleiding, Bethaniënlei 6 b, 2980 Zoersel. In de vele zorgaspecten van het schoolleven (psychosociale begeleiding, leerbegeleiding, inentingen …) is het CLB voor de school een gewaardeerde partner.